EDITOR-IN-CHIEF: 

Professor Duo Li MD


EDITOR EMERITUS:

Professor Mark L Wahlqvist MDCO-EDITORS: 

Jonathan Hodgson 

Geok-Lin Khor

Anura V Kurpad 

Meei-Shyuan Lee 

Andrew J Sinclair 

Shaw Watanabe

Yuexin Yang                                                                                                                                                              


ASSOCIATE EDITORS 

Nain-Feng Chu 

Ian Darnton-Hill

Chaoqiang Lai

Zhangsuo Liu 

Guansheng Ma

Hee Young Paik

E-Siong Tee


EDITORIAL ADVISORY BOARD 

Hayder Al-Domi

Visith Chavasit

Wei Chen

Varinderpal Dhillon

Gangqiang Ding

Sheng Ge

Changjiang Guo

Xiaofei Guo

Guowei Huang

Catherine Huggins

Rati Jani

Pulani Lanerolle 

Kelei Li

Hyunjung Lim

Wenhua Ling

Liegang Liu

Aiguo Ma

Safarina G Malik

Jacus Nacis

Alice Owen

Vishweshwaraiah Prakash

Swapan Kumar Roy

Xiao Su

Changhao Sun

Jianqin Sun 

Ling Wang 

Jianjun Yang

Roseline Wai Kuan Yap

Yi Zhang


STATISTICS EDITORS

Dr. Tao Huang

Dr. Jusheng Zheng